درباره کنفرانس معماری ایران؛ گذشته، اکنون و آینده با مضمون ویژه: فضاهای مذهبی و آئینی

به نام خدا معماری ایران، همچون تجلی راستین فرهنگ ایرانشهری در عرصه کالبدی،  از سویی امری است تاریخی که نشان دهنده تلاش مردمان این سرزمین برای شکل دهی و صورت بندی فضای زندگی است، و از جانبی یکی از پرارج ترین و تأثیرگذارترین کنش های معاصر در حیات ملت ایران در حال حاضر است، و نیز بی تردید در آینده یکی از تغییرآفرین ترین مضامینی خواهد بود که متأثر از تحولات روزگار و موثر بر آنها، به زندگی در سپهر فرهنگی و جغرافیایی ایران فردا شکل خواهد بخش...

ادامه مطلب

اخبار

حامیان